• HERROEPINGSRECHT
  1. In principe, als u als koper een particulier bent, geniet u een herroepingsrecht bij het sluiten van een overeenkomst op afstand, maar het herroepingsrecht is uitgesloten in het(de) volgende geval(len):
   1. Als het gaat om een overeenkomst waarbij de u ons specifiek verzocht heeft u te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer echter wij bij dergelijk bezoek aanvullende diensten verlenen waar u niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen leveren dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing.
  2. Informatie omtrent herroepingsrecht
   1. U heeft het recht, als u een consument bent en koopt als consument (dit recht wordt uitdrukkelijk uitgesloten als u, de koper, als professionele koper koopt), om de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste aankoop fysiek in bezit krijgt, of na de dag waarop de dienstenovereenkomst wordt gesloten.
   2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan u doen per email.
   3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  3. Gevolgen van herroeping
   1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
   2. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
   3. Wij kunnen wachten met terugbetaling tot wij de aankopen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de aankopen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de aankopen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de aankopen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugsturen van aankopen zullen ten laste zijn van de klant.
   4. Teruggestuurde aankopen dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen de staat op het moment van ontvangst. Gebruikte of beschadigde aankopen kunnen niet worden teruggestuurd.
   5. Het terugsturen van aankopen dient te gebeuren in de originele verpakking, of een verpakking van dezelfde kwaliteit om de aankopen te beschermen. Een aankoop mag enkel uit de verpakking worden gehaald om het te kunnen inspecteren, zoals u dat in een fysieke winkel zou kunnen doen.
   6. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de aankopen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  4. Modelformulier. Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen: E-mail : info@verreetcouvert.be Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*): — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Account maken